ความบกพร่องในการสื่อสารในโรคจิตเภท

การสื่อสารระหว่างพื้นที่สมองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสมองในการประมวลผลสัญญาณประสาทสัมผัสอย่างถูกต้องและตอบสนองพฤติกรรมที่เหมาะสม กระนั้น ความผิดปกติในวิถีการสื่อสารเหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเริ่มเป็นโรคจิตเภท การกระตุ้นคลื่นแกมมาที่ทราบกันดีจากบทบาทในการส่งข้อมูลที่ถูกต้องลดลง ในสมอง มีความสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของอาการทางจิต

แม้กระทั่งก่อนที่จะเกิดความผิดปกติแบบเต็มรูปแบบ ในสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กิจกรรมทางไฟฟ้าของเซลล์ประสาทตอบสนองต่อจังหวะการสั่นที่สามารถตรวจพบได้ด้วยคลื่นไฟฟ้าสมอง การกระตุ้นประสานกันของคลื่นต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งควบคุม เช่น การประมวลผลข้อมูลทางประสาทสัมผัสหรือการรวมความทรงจำ ช่วยให้สมองทำงานได้อย่างถูกต้อง คลื่นแกมมาซึ่งเป็นความถี่สูงสุดของจังหวะของสมอง มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอาการของโรคจิตเภท